O KANCELARII

Kancelaria AS-lex założona została w celu zapewnienia szybkiej, sprawnej i kompleksowej pomocy prawnej świadczonej zarówno osobom fizycznym (konsumentom, przedsiębiorcom) jak i osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym.

Kancelaria prowadzona jest przez radcę prawnego Adama Szczerbińskiego, który wykonuje swój zawód rzetelnie, uczciwie i z najwyższym poszanowaniem kodeksu etyki zawodowej, co zapewnia Klientowi pełną pomoc i bezpieczeństwo obsługi.

Podejmowane przez radcę prawnego energiczne działania zmierzają do zapewnienia, zachowania i odzyskania interesów prawnych i faktycznych Klienta.

ZAKRES USŁUG

Świadczona przez radcę prawnego pomoc prawna polega w szczególności na:

 • udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
 • występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • opracowywaniu projektów umów, aktów wewnętrznych spółek, regulaminów, statutów itp.

i dotyczy dziedzin prawa:

 • cywilnego,
 • gospodarczego,
 • pracy,
 • i rodzinnego.

Pomoc prawna prowadzona jest na podstawie zawartej z Klientem umowy i udzielonego pełnomocnictwa.

W poszczególnych zakładkach zamieszczone są szczegółowe informacje odnośnie zakresu usług, a także możliwych form i zasad ustalania wynagrodzenia.

Logo_KIRP_wersja_specjalna_tekst_w_sygnecie_bez_tla_granatowe

Rota ślubowania radcy prawnego:

„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości”

Z radcą prawnym bezpieczniej! 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest AS-lex Kancelaria Radcy Prawnego Adam Szczerbiński, ul. Sokolnicza 5/52, 53-676 Wrocław.

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. w celu zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy o świadczenie pomocy prawnej, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celach analitycznych, dla określenia lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej kancelarii, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową oraz przez czas wymagany przepisami ustawy o radcach prawnych, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia Państwu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: sądom, przeciwnikom procesowym, notariuszom, organom państwowym, naszym partnerom z którymi współpracujemy łącząc usługi (np. pełnomocnicy substytucyjni).

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W szczególnych przypadkach np. w postępowaniach w spawach gospodarczych, w związku z prowadzeniem działalności międzynarodowej dane mogą być przekazane do państw trzecich. Przy przekazywaniu danych uwzględniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych oraz przepisy rozdziału V ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.